عملکرد امور اداری

 صدور احکام سال افزایش سنواتی سالیانه جهت کلیه کارکنان در راستای اجرای قانون خدمات کشوری بصورت قرنطیه در دانشگاه طی دو مرحله و شبانه روزی (هر مرحله بمدت شبانه روز)-

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم و ارسال آن به مقام مافوق

- صدور احکام تغییر عنوان - تمدید قرداد پیمانیها

- مکاتبه با دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی و پیگیری های مستمر از قبیل (نامه های محرمانه، تخلفات نیروی انسانی، پشتیبانی دانشگا، تسهیلات رفاهی ، آموزش ، تشویقات ، تنبیهات ، انتقال و ماموریت)

- پایش مستمر در طول سال از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی و گزارش به مدیر شبکه

- پایش بیتوته های طرح بهبر

- درخواست صدور کارت شناسایی و پیگیری لازم در دانشگاه واحد حراست

- تنظیم لیست اضافه کار و ماموریت، گواهی حقوقی و پول لباس ، محرومیت از مطب ، بن شش ماه غیرنقدی کارکنان در طول سال با حسابداری

- صدور گواهی های مختلف به حسابداری از قبیل کمک هزینه ازدواج ، فوت ، ...

- صدور احکام برقراری حق اولاد و عائله مندی

- صدور احکام ماموریت آموزشی در طول سال

-گواهی پایان طرح و شروع به طرح نیروهای طرحی

- صدور احکام کارکنان طرح بهبر و طرحی و قراداد مشخص

- شرکت در کمیته های مختلف فرعی ماهانه شبکه ، خرید ،  اعتبارات مالی ، بهبر ، آموزش ، ....

- دستور مجدد نامه های دریافتی و پیگیریهای مستمر و لازم

- پیگیری مستمر و نظارت بر امورات بایگانی ، نقلیه ، خدمات ، تایمکس ، تدارکات ، جهت بهینه سازی امورات مربوطه

- هماهنگی لازم بین واحدهای ستادی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی

- صدور گواهی مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان

- شرکت در جلسات بازگشایی،  استعلام ، مناقصات

- تهیه و تنظیم لیست وضعیت مرخصی کارکنان

- پیگیری های لازم جهت تجهیز ملزومات اداری واحدها

و ......

محترم محمدشاهی

رئیس امور اداری

/ 0 نظر / 50 بازدید